Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - tintucsukien


Bản tin KHCN tháng 05 - 2017 với các nội dung chính như sau: 


Bản tin KHCN tháng 04 - 2017 với các nội dung chính như sau: 


Bản tin KHCN tháng 02 - 2017 với các nội dung chính như sau: 


Bản tin KHCN tháng 02 - 2017 với các nội dung chính như sau: 


Bản tin KHCN tháng 12 - 2016 với các nội dung chính như sau: 


Bản tin KHCN tháng 10 - 2016 với các nội dung chính như sau: 


Bản tin KHCN tháng 09 - 2016 với các nội dung chính như sau:


Bản tin KHCN tháng 08 - 2016 với các nội dung chính như sau:


Bản tin KHCN tháng 07 - 2016 với các nội dung chính như sau:


            Trên khu vực Tây Bắc nước ta, nghiên cứu cảnh báo nguy cơ tai biến địa chất (TBĐC) đã được tiến hành ở những mức độ khác nhau trong nhiều công trình khoa học. Nhưng, nghiên cứu một cách đồng bộ các TBĐC quan trọng bằng công nghệ viễn thám phân giải cao và hệ thông tin địa lý (GIS) là việc làm mới, đang được bắt đầu. Sử dụng các dữ liệu ảnh viễn thám VNREDSat-1, SPOT-5 và Landsat-8 để nghiên cứu dự báo TBĐC là thực sự cần thiết, bởi nó đem lại nhiều lợi ích thiết thực, giảm chi phí và đề xuất giải pháp phòng tránh có hiệu quả, kịp thời. 


Trang 1/4
1