Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - tintucsukien

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện
 

Để phục vụ Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện và Hội thảo quốc tế “Địa động lực học và tai biến địa chất ở Việt Nam và các vùng lân cận”, Viện Địa chất đề nghị các đơn vị trực thuộc; Các chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ và tương đương chuẩn bị poster giới thiệu về đơn vị và các đề tài khoa học. 


Căn cứ Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 25/12/2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện; Để có thông tin đầy đủ cho việc biên soạn cuốn kỷ yếu 40 năm thành Viện, phòng Quản lý tổng hợp kính đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện, các cá nhân bổ sung, cung cấp các thông tin của bài báo, đề tài cụ thể như sau:

      Danh sách ứng viên được Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện Khoa học và Công nghệ, Hội đồng 3 - Nghành Khoa học trái đất đề nghị Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2016.


Thông tư số 58/2016/TT-BTC

(Thứ ba, 24/05/2016)


Ngày 16/05/2016, Viện Địa chất đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt cán bộ của Viện nghỉ hưu năm 2015.


Trang 1/10
1
...10