Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - tintucsukien


Kính gửi: Các cán bộ thuộc Viện Địa chất.

 

Sau đây là danh sách nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Viện Địa chất năm 2016. Kính mong các cán bộ quan tâm, chú ý đến thời gian và thứ tự của đề tài để đảm bảo buổi nghiệm thu đạt kết quả tốt.


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện

 

Phòng QLTH kính chuyển các đơn vị Quyết định số 1751/QĐ-VHL ngày 26/10/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN về việc hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và bảo vệ luận án, luận văn tại Viện Hàn lâm KHCNVN.


Kính gửi các cán bộ Viện Địa chất

Trong thời gian vừa qua Thư viện Viện Hàn lâm KHCNVN liên tục nhận được thông tin phản hồi về việc quên tài khoản truy cập Thư viện số (Username/Pass). Để đáp ứng kịp thời nhu cầu tra cứu và khai thác nguồn tài nguyên của Thư viện một cách hiệu quả, Trung tâm Thông tin - Tư liệu đề nghị Viện Địa chất rà soát, bổ sung và cập nhật thông tin cán bộ sử dụng Thư viện. (Dựa trên danh sách đề nghị của Đơn vị).


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng Quản lý tổng hợp trân trọng thông báo tới các đơn vị về việc báo cáo tổng kết năm 2016 và kế hoạch 2017.
Phòng Quản lý tổng hợp đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:
        - Thời gian nộp các biểu báo cáo tổng kết năm 2016 và kế hoạch 2017 trước 16h30 ngày 15/11/2016 (Thứ Ba); Nộp bản giấy tại bộ phận Văn thư và bản mềm qua e-mail 
vanthu@igsvn.vast.vn với tiêu đề “Tổng kết năm 2016, tên đơn vị”.


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện

Căn cứ kế hoạch triển khai công tác hàng năm, Viện Địa chất trân trọng thông báo:

1.      Kế hoạch nghiệm thu đề tài cơ sở, đề tài cơ sở dành cho cán bộ trẻ tiến hành vào ngày 01 và 02 tháng 12/2016. Đề nghị các đơn vị, cá nhân nộp 02 sản phẩm theo đề cương được phê duyệt và 02 bản sao đề cương tại bộ phận Văn thư chậm nhất vào ngày 15/11/2016 (thứ Tư).


Xin kính chuyển tới các đồng nghiệp quan tâm Thông báo của Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm KHCNVN về

Gặp mặt các cựu sinh viên đã từng học tập, tốt nghiệp các trường đại học tại Liên Xô và Nga.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện

Phòng QLTH kính chuyển Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN của Bộ KHCN về việc hướng dẫn quản lý Dự án KHCN cấp Quốc gia.


                                                                            Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, phòng Quản lý tổng hợp trân trọng đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức họp đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, phòng Quản lý tổng hợp trân trọng đề nghị các đơn vị trực thuộc có cán bộ được tuyển dụng năm 2013 (Danh sách kèm theo) đánh giá mức độ đáp ứng công việc và hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm làm cơ sở để Viện xem xét và ký tiếp hợp đồng (Báo cáo đánh giá viên chức sau 3 năm ký hợp đồng kèm theo).


Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện

Thực hiện Công văn số 2091/VHL-TCCB của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 12/10/2016 về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, Phòng Quản lý tổng hợp trân trọng đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện tổ chức họp và bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng cho các cá nhân và tập thể. Cụ thể như sau:


Trang 1/11
1
...11