Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - sanphamcongbo


Trước 1976

   

[1]Dmitrenko G. A, Trần Quốc Hùng, 1974. Đặc điểm nhiệt phát quang đá gabroit và khoáng vật tạo đá plagiocla. Tuyển tập công trình Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Voronhet. 127-131 (tiếng Nga). Thermoluminescent characsteristics of gabbroids and rock-forming mineral plagioclase (in Russian).

[2]Georghi N.K, Trần Trọng Huệ, 1975. Nghiên cứu Philipsit bằng tia Rơnghen ở nhiệt độ cao. Tạp chí Viện HLKH Bungaria. Địa hóa, khoáng vật và thạch luận số 3. 69-75 (tiếng Bungaria). Study of Phillipsite mineral using high temperature roentgen ray. Journal of Geochemical, Mineralogy and Petrology. Bulgarian Academy of Science. No.3. pp.69-75. Sophia (in Bulgarian).