Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - sanphamcongbo


1976

   

1977

   

1978

   

1979

   

1980

   

[1] Văn Đức Chương, 1980. Тектоника Северного Вьетнама. Геотектоника, No.2, ст.95-106. Kiến tạo miền Bắc Việt Nam. Địa kiến tạo, No.2, 95-106. Tectonics of Northern Vietnam. Geotectonics, N 2, pp.95-106 (in Russian).

[2] Nguyễn Địch Dỹ, Đinh Văn Thuận, Trần Đạt, 1980. Phân tích Bào tử - phấn hoa ở Cồn Cổ Ngựa (Thanh Hoá). Những phát hiện mới về KCH, tr.62-65. Viện Khảo cổ học, Hà Nội. Palynological analysis in Con Co Ngua, Thanh Hoá. The New Discoveries in Archeology of 1980 year. Ha Noi,  pp.62-65.

[3]Nguyễn Địch Dỹ, Đinh Văn Thuận, Trần Đạt, 1980. Vài nét về cổ địa lý vùng Cồn Cỏ Ngựa (Thanh Hoá). Những phát hiện mới về khảo cổ học, tr.60-69. Viện Khảo cổ học, Hà Nội. Some features on the paleogeography of Cồn Cỏ Ngựa area, Thanh Hoá. The New Discoveries in Archeology of 1980 year. Ha Noi, pp.60-69.

[4] Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Ngọc Mên, 1980. Đường bờ biển miền Bắc Việt Nam thời Đá mới và sự phân bố di chỉ Đá mới. Những phát hiện mới về KCH năm 1980, 42. Viện Khảo cổ học, Hà Nội. The shoreline of North Viet Nam in Neolithic period and the distribution of Neolithic vestiges. The New Discoveries in Archeology of 1980 year. Ha Noi, pp.42.

[5]Nguyễn Địch Dỹ, 1980. Tectit và vấn đề ranh giới giữa kỷ thứ tư và kỷ Neogen ở Việt Nam. Tạp chí Khảo cổ học, số 4, 9-12. Hà Nội. Tektite and the problem of boundary between the Quaternary and Neogene in Viet Nam. Archeology, No.4, Ha Noi, pp.9-12.

[6]Vũ Cao Minh, 1980. Từ biến của đất ở trạng thái không nở hông. Tuyển tập hội nghị Cơ học lần thứ II, Hà Nội. Soil creep in side-constrained deformation. The Second Mechanic Conference. Ha Noi.

[7]Ngô Thường San, Văn Đức Chương, Phạm Thế Hiện, Nguyễn An Bình, Đàm Tân Văn, 1980. Điểm mấy nét về triển vọng dầu khí ở vùng ven biển Vịnh Bắc bộ. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 120, tr.1-7. Review of the oil and gas prospects in the littoral of the Bắc Bộ gulf. J. Geology, Ha Noi, series A, No.120, pp.1-7.