Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - sanphamcongbo


1981

   

1982

   

1983

   

1984

   

1985

   

1986

   

1987

   

1988

   

1989

   

1990

   

[1]Georghi N.K., Trần Trọng Huệ, Ludmila F., 1990. Xác đinh tỷ số Si/Al trong Zeolit có cấu trúc Heulandit bằng tia Rơnghen. Tạp chí Viện HLKH Bungaria. Địa chất số 8, 73-76. Determination of Si/Al ratio in heulandite structure zeolite using roentgen ray. Journal of Bulgarian Academy of Science. No. 8, pp.73-76.

[2]Vy Quốc Hải, 1990. A kiindulópont kérdése a fuggoleges foldkéregmozgást vizsgáló hálozatban. Geodézia és Kartográfia, 1990/4, pp.276-279 (Tiếng Hung). Về điểm khởi đầu trong lưới khảo sát chuyển dịch đứng vỏ Trái Đất. The Question of the Starting point in the Investigation Network of Verticcal Earth Crustal Movements. Geodézia és Kartográfia, 1990/4.pp.276-279, Budapest.

[3]Vy Quốc Hải, 1990. Viszonylagosan stabil pontcsoportok kiválaszatása a mozgásvizsgálati szintezési hálozatban. Geodézia és Kartográfia, 1990/5, pp.391 (Tiếng Hung). Chọn nhóm điểm tương đối ổn định trong lưới thuỷ chuẩn khảo sát chuyển dịch. Choosing the rarely stable pointgroups in leveling network for investigation of vertical movements. Geodézia és Kartográfia, 1990/5, pp.391, Budapest.

[4]Trần Trọng Hòa, Nguyễn Viết Ý, 1990. Một số vấn đề về điều kiện thành tạo và khả năng sinh quặng kim loại hiếm của granitoit khu vực Tam Đảo. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.12, (3), tr.79-84. Forming conditions and potential of rare metal mineralization of Tam Dao granitoid. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 12(3), pp.79-84.

[5] Nguyen Hoang, Nguyen Xuan Han, 1990. Petrochemistry of Quaternary basalts in Xuan Loc area (South Vietnam). In The Geology of Cambodia, Laos and Vietnam, Vol.2, pp.77-88.

[6]Kolesnikov Е.М., Nazarov М.А., Badukov Д.Д., Lebedeva Л.М., Myasnikov В.Л., Nguyen Trung Minh, Shukolyukov U.А., 1990. Kết quả mới định tuổi đồng vị Kali-Argon họng thiên thạch Karsk. Tóm tắt báo cáo Hội thảo về thiên thạch toàn Liên Bang lần thứ 21. Miass, с. 103-104. New results of K-Ar dating of Kars meteoritic crater. Abst. 21th USSR Konf. on meteoritics.

[7]Nguyễn Văn Phổ, Lê Văn Minh, Nguyễn Nghiêm Minh, 1990. Vàng biểu sinh trong laterit và các kiểu vỏ phong hoá khác ở Việt Nam. Địa chất và khoáng sản. T.3. Supergene gold in laterite and other weathering profiles in Vietnam. In Geology and Resourrses, Vol. 3, 1990.

[8]Đinh Văn Thuận, Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Bảo Khanh, 1990. Phấn hoa của thực vật ngập mặn trong trầm tích Đệ Tứ ở Việt Nam. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.12, (2), tr.43-45, Hà Nội. Mangrove pollens from Quaternary sediments in Việt Nam. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 12(2), pp.43-45.

[9]Phan Trọng Trịnh, 1990. Một phương pháp xác định tenso ứng suất trong điều kiện chồng chập nhiều pha kiến tạo khác nhau, Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.12, (4), tr.109-117. A method for the determination of state of stress in superposition of various tectonic phases. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 12(4), pp.109-117.