Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - sanphamcongbo


2001

   

2002

   

2003

   

2004

   

2005

   

2006

   

2007

   

2008

   

2009

   

2010

   

[1]Phan Tiến An, Phan Trường Phiệt, Nguyễn Văn Hoàng, Vũ Đình Hùng, 2010. Phân tích trượt sườn dốc theo phương pháp mô hình vật lý có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác. Tạp chí các khoa học về Trái Đất, T.32, (1), pp.18-25. Analysis of slope stability by physical method by consideration of compatible interslice force condition. J. Earth Sciences, Ha Noi, No 32(1), pp.18-25.

[2]Phan Luu Anh, A.G. Vladimirov, N.N. Kruk, V.A. Ponomarchuk, Tran Trong Hoa, Ngo Thi Phuong, M.L. Kuibida, T.Yu. Annikova, G.G. Pavlova, and V.Yu. Kiseleva, 2010. Granit chứa Sn Việt Nam: Tuổi đồng vị Rb-Sr, Ar-Ar, thành phần, nguồn gốc và điều điện địa động lực. Tạp chí Địa hóa học, 432(6), 815-821). Stanniferrous Granites of Vietnam: Rb-Sr and Ar-Ar Isotope Age, Composition, Sources, and Geodynamic Formation Conditions. Geochemistry, 432(6), 815-821 (in Russian).

[3]Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, Phạm Thị Dung, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Bùi Ấn Niên, Trần Quốc Hùng, Phan Lưu Anh, Nguyễn Văn Học, Nguyễn Trung Chí, Trần Hồng Lam, Hoàng Việt Hằng, Phạm Ngọc Cẩn, Trần Văn Hiếu, Vũ Thị Thương, 2010. Các khoáng sản đi kèm trong quặng chì-kẽm MBVN và vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KH&CN VN (1975-2010), Tiểu ban: Khoa học Trái Đất. Hà Nội, 2010, 145-153 . By-product in lead-zinc ores of north Vietnam and issue at sustainable use of natural resources. Collections of 35th anniversary of VAST (1975-2010). Subcommittee: The Earth of Sciences, Hanoi, 2010, pp.145-153.

[4] P.A. Balykin, G.V. Polyakov, A.E. Izokh, Tran Trong Hoa, Ngo Thi Phuong, Tran Quoc Hung, T.E. Petrova, 2010. Đặc điểm địa hóa và thạch luận nguồn gốc các phức hệ mafic-siêu mafic Permi của rift Jinping-Song Da (Đông Nam Á). Tạp chí Địa chất và Địa vật lý Nga, 51, 611-624). Geochemistry and petrogenesis of Permian ultramafic-mafic complexes of the Jinping-Song Da rift (southeastern Asia). Geology and Geophysics, 51, 611-624 (in Russian).

[5]Y. Bedjanian, Mai Lan Nguyen, 2010. Kinetics of the reactions of soot surface-bound polycyclic aromatic hydrocarbons with O3. Chemosphere, 79, pp.387-393, 2010.

[6]Y. Bedjanian, Mai Lan Nguyen, and A. Guilloteau, 2010. Desorption of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from a soot surface: Five and Six - Ring (C22, C24) PAHs. Journal of Physics and Chemistry, 114, pp.3533-3539, 2010.

[7]Y. Bedjanian, Mai Lan Nguyen, Georges Le Bras, 2010. Kinetics of the reactions of soot surface-bound polycyclic aromatic hydrocarbons with the OH radicals. Atmospheric Environment, 44, pp.1754-1760, 2010.

[8]Phạm Ngọc Cẩn, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Ngô Thị Phượng, Trần Quốc Hùng, Bùi Ấn Niên, Nguyễn Viết Ý, Trần Văn Hiếu, 2010. Đặc điểm quặng hóa và khoáng vật các mỏ kẽm-chì khu vực Làng Hích. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.33, (1), tr.85-93. Chemical and mineralogical characteristic of Zn-Pb ores in Lang Hich area. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 33(1), pp.85-93.

[9]Tran Canh, Weller A., Ronald Lewis, 2010. A dike monitoring system: The changes of geophysical and geotechnical parameter in dike body at Red River left dike in Thai Binh province at the flooding time. GAGGroup Workshop on Water Resources Protection and Management, Hanoi, 27-28th April 2010, 50-57.

[10]Trần Cánh, Đoàn Văn Tuyến, Phan Thị Kim Văn, Weller A.,  Moeller M., 2010. Một số kết quả quan trắc biến động thấm trong cấu trúc đê bằng công nghệ địa điện đa cực và phân cực kích thích. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.32, (2), tr.118-127. Monitoring results on permeable changes of dike structure by geo-electrical multi-electrodes and induced polarization technology. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 32(2), pp.118-127.

[11]Cung Thuong Chi, 2010. A review of the paleomagnetic data from Cretaceous rocks from Vietnam, Indochina, and South China, and their Cenozoic tectonic implications. Submitted to the Journal of Geodynamics (accepted), 2010.

[12]Chin Fu Chao, Kun Shan Chen, Chih Yuan Chu, Chih Tien Wang, Tran Quoc Cuong, and Dinh Van Toan, 2010. Integrated C and L-band Satellite Interferometry for Investigation of Surface Deformation in Northern Vietnam fault zone. Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), Hanoi,Vietnam November 1-5, 2010.

[13]Nguyễn Quốc Cường, 2010. Tectonic relation between fractured pebbles and seismicity along the Red River Fault Zone: a tool for earthquake estimation. Proceedings & Abstract Volume. The 8th ASC General Assembly: Mitigating seismic hazards and disasters in Asia, 8-10 November 2010, Hanoi, Vietnam.

[14]Nguyễn Quốc Cường, Hoàng Văn Thà, 2010. Seismic activities along The Red River Fault Zone (Vietnamese Segment) during Late Tertirary - Quaternarry period. Abstracts of the 8th ASC General Assembly on “Mitigating seismic hazards and disaster in Asia”. Science and Technics Publishing House, Hanoi.

[15]Phạm Thị Dung, Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Shunso Ishihara, Phạm Ngọc Cẩn, Trần Văn Hiếu, 2010. Indi - khoáng sản đi kèm có triển vọng trong mỏ chì-kẽm khu vực Chợ Đồn. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.32, (4), tr.299-307. Indium-potential by-product in lead-zinc ore of the Cho Don deposits. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 32(4), pp.299-307.

[16]Nguyễn Địch Dỹ, Doãn Đình Lâm, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Quảng, 2010. Vị thế và dự báo xu thế phát triển vùng cửa sông châu thổ sông Cửu Long. Tạp chí Các khoa học về Trái Đất, T.32, (2), tr.122-127. Cenozoic stratigraphy of the coastal plains in the South Central Vietnam. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 32(2), pp.122-127.

[17]Nguyễn Địch Dỹ, Doãn Đình Lâm, Phạm Quang Sơn, Vũ Văn Hà, Vũ Văn Vĩnh, Nguyễn Công Quân, Đặng Minh Tuấn, 2010. Nghiên cứu biến động bờ biển vùng châu thổ Cửu Long. Tạp chí Các khoa học về Trái Đất, T.32, (3), tr.211-218. Change’s study of coastal zone in Mekong delta. J. Sciences of the Earth, 32(3), pp.211-218.

[18]Nguyễn Địch Dỹ, Doãn Đình Lâm, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Thị Thu Cúc, 2010. Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông ven biển châu thổ sông Cửu Long. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.32, (4), tr.335-342. J. Sciences of the Earth, 32(4), pp.335-342.

[19]Nguyễn Địch Dỹ, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Trọng Tấn, Vũ Văn Hà, Lê Đức Lương, Phan Đông Pha, 2010. Địa tầng Kainozoi tại các đồng bằng ven biển Nam Trung bộ Việt Nam. Các Khoa học về Trái Đất, T.32, (1), tr.1-7. Cenozoic stratigraphy of the coastal plains in the South Central Vietnam. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 32(1), pp.1-7.

[20]A. Guilloteau, Y. Bedjanian, Mai Lan Nguyen, and Alexandre Tomas, 2010. Desorption of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from a soot surface: Three to Five - Ring PAHs. Journal of Physics and Chemistry, 114, pp. 942-948, 2010. ISSN: 10.1021/jp90886c.

[21]Vy Quốc Hải, 2010. Xử lý số liệu GLONASS phục vụ nghiên cứu địa động lực. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.32, (4), tr.343-347. Procesing GLONASS data for geodynamics study. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 32(4), pp.343-347.

[22]Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Trần Quốc Hùng, Bùi Ấn Niên, Trần Văn Hiếu, Phạm Ngọc Cẩn, 2010. Khoáng sản đi kèm trong các kiểu quặng chì kẽm và đồng miền Bắc Việt Nam. Tạp chí các Khoa học về Trái Đất, 32(4), tr.289-298. By-products in lead-zinc and copper ores of Northeast Vietnam. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 32(4), pp 289-298.

[23]Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, 2010. Nghiên cứu thạch luận magma và sinh khoáng phục vụ phát triển nguồn tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KH&CN VN (1975-2010), Tiểu ban: Khoa học Trái Đất. Hà Nội, 2010, tr.53-64. Studying igneous petrology and metalogenesis to develop mineral resources of Vietnam. Collections of 35th anniversary of VAST (1975-2010). Subcommittee: Sciences of the Earth, Hanoi, 2010, pp.53-64.

[24]Nguyen Hoang, Cung Thuong Chi, M. Flower, Hoang Van Quy, Tran Thanh Son, 2010. Geochemical and paleomagnetic studies of Neogene volcanism in Vietnam: Implications for regional geodynamic response to India-Eurasia collision. Journal of Geodynamics, Special Issue "Geology and Geodynamics of Vietnam". Submitted 8/2010.

[25]Nguyễn Văn Hoàng, Ứng Quốc Khang, 2010. Mô hình thấm nước mưa phục vụ phân tích ổn định sườn dốc khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.33, (1), tr.78-84. Rainwater infiltration modelling for slope stability analysis in Coc Pai town, Xin Man distict, Ha Giang province. J. Sciences of the Earth,33(1), pp.78-84.

[26]Phạm Văn Hùng, Nguyễn Xuân Huyên, 2010. Đánh giá hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.32, (2), tr.138-145, Hà Nội. Landslide status evaluation and landslide hazard zonation for the Da Nang city. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 32(2), pp.138-145.

[27]Phạm Văn Hùng, 2010. Đặc điểm đứt gãy hoạt động và tai biến nứt đất dọc Đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Tây Giang đến Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.32, (3), tr.193-199, Hà Nội. The Characteristics of active faults and land cracking hazard along Tay Giang - Phuoc Son section of the Ho Chi Minh route, Quang Nam Province. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 32(3), pp.193-199.

[28] Phạm Văn Hùng, 2010. Đánh giá hiện trạng và khoanh vùng cảnh báo nguy cơ nứt đất tỉnh Quảng Nam”, Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.32, (4), tr.231-252, Hà Nội. Review of current status and land cracking hazard zoning of the Quang Nam Province. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 32(4), pp.231-252.

[29] Nguyễn Xuân Huyên, Trần Tuấn Anh, 2010. Tăng cường hiệu quả nghiên cứu đánh giá tai biến địa chất phục vụ phát triển bền vững. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KH&CNVN (1975-2010), Tiểu ban: Khoa học Trái Đất. Hà Nội, 2010, 39-52. Enhancing effectiveness studies to evaluate geological hazards for sustainable development. Scientific Conference celebrates 35 years of Vietnam Academy of Science and Technology (1975-2010), the Sub-Committee: Earth science. Hanoi, 2010, 39-52.

[30] Nguyễn Xuân Huyên, 2010. Đặc điểm thành phần, chất lượng sét gốm khu vực Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.32, (2), tr.128-136. Composition and quality of ceramic clay in Nho Quan area, Ninh Binh province. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 32(2), pp.128-136.

[31] A.E. Izokh, S.Z. Smirnov, V.V. Egorova, Tran Tuan Anh, S.V. Kovyazin, Ngo Thi Phuong, V.V. Kalinina, 2010. Điều kiện thành tạo của sapphir và zircon trong tổ hợp núi lửa-basaltoid kiềm. Địa chất và Địa vật lý, Novosibir, 51, 719-733. The conditions of formation of sapphire and zircon in the areas of alkali-basaltoid volcanism in Central Vietnam. Geology and Geophysics, 51, 719-733 (in Russian).

[32]Doan Dinh Lam, 2010. Morpho-structure characteristics of some karst caves in Yen Mo - Tam Diep area, Ninh Binh province. Journal of Science, Vol.26, No.3. Hanoi.

[33]Kiều Quý Nam, Nguyễn Ánh Dương, 2010. Nguyên liệu và công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng không nung - một vài kết quả thử nghiệm. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 322, tr.54-65. Raw materials and technology of the production of non-baked construction materials: Some preliminary results. J. Geology, Ha Noi, Series A, No 322, pp.54-6.

[34]Lê Thị Nghinh, Hoàng Văn Thà, Phan Đông Pha, 2010. Facial characteristics and forming conditions of Jurassic sediments in the Ha Coi depression, Quang Ninh province”. Earth Science Frontiers, vol. 17, Special Issue, Aug. 2010. p.318-320. The 8th International congress on Jurassic system, 9-13/8/2010, Sichuang, China.

[35]Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Quốc Định, Nguyễn Đại Trung, Đặng Ngọc Hân, 2010. Hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Khối các nước Đông Nam Á (ASEAN): Phát triển bền vững trong việc khai thác sử dụng hợp lý lãnh thổ trên cơ sở ứng dụng khoa học địa chất vào việc phòng tránh và giảm thiểu thiên tai địa chất, đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường Hội nghị EU-SEA-NET, FP-7 lần thứ 3, Budapest, tháng 11/2010.

[36]Nguyễn Văn Phổ, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị Thanh Thảo, 2010. Bản chất và nguồn gốc kết vón của các thành tạo laterit ở Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 322. The nature and origin of clots in lateritic formations of Việt Nam. J. Geology, series A,  No.322.

[37]Shunso Ishihara, Tran Tuan Anh, Pham Ngoc Can, 2010. Useful and poisonous components of the base-metal ores in the northern Vietnam (Japanese). The Society of Resource Geology, June 23-25, Tokyo, Japan (in Japanese).

[38]Shunso Ishihara, Tuan Anh Tran, Pham Ngoc Can, Pham Thi Dung, 2010. Đặc điểm thành phần hóa học quặng Pb-Zn và đuôi thải MBVN (tiếng Nhật). Ấn phẩn của Cục Địa chất Nhật Bản, 60(2), 93-101. Chemical characteristics of Pb-Zn ores and their tailings in the northern Vietnam (in Japanese). Bulletin of the Geological Survey of Japan, 60(2), 93-101 (in Japanese).

[39]Shunso Ishihara, Tuan Anh Tran, Yasushi Watanabe and Trong Hoa Tran, 2010. Đặc điểm thành phần hóa học của quặng Pb-Zn MBVN với sự chú ý đặc biệt đến hàm lượng In. Ấn phẩn của Cục Địa chất Nhật Bản, 61(9/10), 307-323). Chemical characteristics of lead-zinc ores from North Vietnam, with a special attention to the In contents. Bulletin of the Geological Survey of Japan, 61(9/10), 307-323 (in Japanese).

[40]Phạm Quang Sơn và nnk, 2010. Biến động bờ biển, cửa sông đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiên đại.Hội nghị KH kỷ niệm 35 năm thành lập Viện KHCNVN (1975-2010). Tiểu ban Khoa học Trái Đất, tr.118-125. Evolution of Mekong delta’s coastal zone and estuarial areas in present periode. Scientific Worshop 35th  years  Anniversary of VAST (1975-2010). Secsion of Earth’s Scieces. PP118-125.

[41]N.T.K. Thoa, G. Arduino, B. Paolo, P.T.K. Van, B.T. Vuong, P. Dillon, N.T. Nhan, 2010. Management of aquifer recharge at coastal zones in southern central part of Vietnam in context of climate change. GAGGroup Workshop Hanoi.

[42]N.T.K. Thoa, P.T.K. Văn, N.V. Giảng, B.T. Vượng, 2010. Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ quản lý bổ sung tầng chứa nước tại Việt Nam. Bộ Sách chuyên khảo TNTN và MTVN, Nxb. KHTN&CN.

[43]Bùi Văn Thơm, Nguyễn Xuân Huyên, 2010. Hoạt động Tân kiến tạo và ảnh hưởng của chúng đến nứt, sụt đất khu vực Thanh Ba - Phú Thọ. Tạp chí Các Khoa hoc về Trái Đất. T.32, (3), tr.200-210. Active tectonic activity and their effects on land-rapture hazards in Thanh Ba region, Phu Tho province. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 32, (3), pp.200-210.

[44]Nguyễn Thị Toan, Vũ Cao Minh, Đoàn Văn Tuyến, 2010. Tai biến sụt đất do karst ở Việt Nam và giải pháp phòng tránh. Land subsidence hazard due to karst in Vietnam and mitigation measures. Proceeding of the Inter. Simposium Hanoi Geoengineering 2010, Hanoi 22-23 Nov. 2010, pp.267-274.

[45]Đinh Văn Toàn, Steven Harder, Trịnh Việt Bắc, Lại Hợp Phòng, Đoàn Văn Tuyến, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Quang, 2010. Cấu trúc sâu vỏ Quả đất Miền Bắc Việt Nam trên cơ sở sử dụng kết hợp tài liệu địa chấn dò sâu và trọng lực. Tuyển tập HNKH 35 năm VKHCNVN 1975-2010. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Quyển Khoa học Trái Đất, 167-171. The Earth’s crustal structures of Northern Vietnam based on the combined analysis of gravity data and deep seismic investigation. Procceding of Scientific Conference on 35 year anniversary of Vietnam Academy of Science and Technology. Section: Sciences of the Earth. Hanoi 2010, pp.167-171.

[46]Trần Đình Tô, Dương Chí Công, 2010. Chuyển động tuyệt đối khu vực đứt gãy Sông Hồng (từ Yên Bái qua Thái Nguyên) theo số liệu đo GPS. Tạp chí các Khoa học về Trái Đất, T.32, (4), tr.374-379. Absolute horizontal Motions of the Red River Fault Area (from Yen Bai through Thai Nguyen) estimated from GPS data. J. Sciences of the Earth, 32(4), pp.374-379.

[47]Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải, J. Beavan, Nguyễn Văn Hướng,  Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Đăng Túc, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Trọng Tấn, Nguyễn Viết Thuận, Lê Huy Minh, Bùi Thị Thảo, Nguyễn Huy Thịnh, Đinh Văn Thế, Lê Minh Tùng, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Việt Tiến, 2010. Chuyển động kiến tạo trên Biển Đông và lân cận. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 320(9-10), tr.85-95. Present tectonic movement on the East Sea and adjacent areas, J. Geology, Ha Noi, series A, No.320(9-10), pp.85-95.  

[48]Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Văn Hướng, 2010. Đặc điểm Tân kiến tạo - Địa động lực hiện đại thành phố Lào Cai. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.32, (2), tr.114-121 Neotectonics and present-day geodynamics in the area of Lao Cai city.  J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 32(2), pp.114-121.

[49]Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Văn Hướng, 2010. Kết quả nghiên cứu xói lở bờ sông Hồng thành phố Lào Cai. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.32, (4), tr.357-364. Study results on the red river bank erosion in the area of Laocai city. J. Sciences of the Earth, Ha Noi, 32(4), pp.357-364.

[50]Trần Văn Tư, 2010. Lũ quét ở Việt Nam: Hiện trạng và thành tựu 20 năm nghiên cứu. Tuyển tập Hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KH & CNVN, Tiểu ban Khoa học Trái Đất, 1975-2010, 193-203. Sweeping flood in Vietnam: actual state and 20 years of research achievement. Proc. In Scientific conference celebrating the 35th anniversary of VAST.

[51]Lương Anh Tuấn, 2010. Đánh giá nguy cơ ngập lụt với sự tham gia của cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo hội thảo ACFAS (Hiệp hội nghiên cứu Pháp) lần thứ 76, tại Đại học Montreal.

[52]Đoàn Văn Tuyến, Đinh Văn Toàn, Trịnh Việt Bắc, 2010. Các nguồn địa nhiệt và tiềm năng ở vùng trũng Hà Nội, Việt Nam. The Geothermal Resources and Potential in Hanoi Basin, Vietnam. Proceeding (online WGC2010) World Geother. Congress. Bali, Indonesia 25-29 April 2010, 5pp.

[53]Đoàn Văn Tuyến, Đinh Văn Toàn, 2010. Đánh giá tiềm năng và giải pháp sử dụng địa nhiệt cho phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Tuyển tập Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tiểu ban: Khoa học Trái Đất. Hà Nội/2010, tr.168-172. Estimation of Potentiality and measures of using geothermal resources to develop renewable energy in Vietnam. Procceding of Scientific Conference on 35 year anniversary of Vietnam Academy of Science and Technology. Section: Sciences of the Earth. Hanoi 2010, pp.168-172.

[54]P.T.K. Van, N.T.K. Thoa, G. Arduino, B. Paolo, B.T. Vuong, P. Dillon, N.T. Nhan. T.V. Hoan, 2010. Solution for managing of coastal aquifers in context of climate change. ISMAR7 Conference, Ahbudabi.

[55]P.T.K. Văn, N.T.K. Thoa, G. Arduino, P. Bono, P. Dillon, N.T. Nhân, T.V. Hoàn, 2010. Các giải pháp quản lý tầng chứa nước ven biển Bình Thuận trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niêm 35 năm thành lập Viện KHVN. Khoa học Trái Đất, pp.173-180. Solutions for managing of coastal aquifers in Binh Thuan province in context of climate change. Proceeding of Scientific Conference on 35 year Anniversary of Vietnam Academy of Science and Technology. Section: Sciences of the Earth. Hanoi 2010, pp.173-180.

[56]Weller A., Tran Canh and Ronald Lewis, 2010. Dike monitoring at Red River by geophysical and geotechnical tools. Proceeding of the 78th ICOLD annual Meeting, 5/2010, Hanoi, Vietnam.

[57]Weller A., Moeller M., Lewis R., Tran Canh, 2010. Dike monitoring at Red River by geophysical and geotechnical tools. Proceed.of  Near Surface 16th Euro. Meet. EEGS,6-8/9/2010 Zurich, Switzerland, P4.

[58]Phạm Tích Xuân, Nguyễn Văn Phổ, Hoàng Tuyết Nga, Đoàn Thị Thu Trà, Cai Vân Trường, Nguyễn Văn Thu, Vũ Mạnh Long, 2010. Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng do hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản kim loại ở miền Bắc Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Môi trường và năng lượng, Hà Nội. Heavy metal pollution in some metal mines in the Northern Vietnam. Procceding of Conference in commemoration of the 35th day of Establish of VAST. Environment and Energy, Ha Noi,  p.236-244.

[59]Zuchiewicz W., Jerzy Zasadni, Nguyen Quoc Cuong, 2010. Strefa uskoku Rzeki Czerwonej w Wietnamie: wybrane zagadnienia geomorfologii tektonicznej. The Red River Fault Zone in Vietnam: selected problems of tectonic geomorphology Kom. Pal. Czwart., PAU, Krakow

[60] Le Thi Nghinh, Hoang Van Tha, Phan Dong Pha, 2010. Facial characteristics and forming conditions of jurassic sediments in the Ha Coi depression, Quang Ninh province (NE Vietnam). Short papers for The 8th International Congress on the Jurassic System, Special Issue 2010 Vol.17, China University of Geosciences (Beijing); Peking University, China, p. 318-322.

[61] Nguyen Quoc Cuong, Hoang Van Tha, 2010. Field excursion guide on “Seismic activities along the Red River Fault Zone (Vietnamese segment) during Late Tertiary - Quaternary period”. Programe and Abstracts of The 8th ASC General Assembly on “Mitigating seismic hazards and disaster in Asia”, Science and Technics Publishing House, Hanoi.