Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - phongnghiencuu


I. Giới thiệu chung

-          Chức năng: Phòng Địa hoá là một đơn vị trực thuộc Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu trong hướng Địa hoá học.

-          Nhiệm vụ: tổ chức thực hiện các đề tài và dự án các cấp, tham gia đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho các đơn vị trong và ngoài Viện Địa Chất.

II. Các hướng nghiên cứu

-          Địa hoá các quá trình địa chất, bao gồm địa hoá các quá trình nội sinh (magma, biến chất, các quá trình quặng hoá nội sinh); địa hoá các quá trình ngoại sinh và các quá trình quặng hóa ngoại sinh.

-          Địa hoá đồng vị: sử dụng đồng vị phóng xạ trong xác đinh tuổi tuyệt đối của các đối tượng địa chất, sử dụng đồng vị để nghiên cứu nguồn gốc và bản chất các quá trình thành tạo các đối tượng địa chất.

-          Địa hoá ứng dụng: sử dụng các phương pháp địa hoá để nghiên cứu địa chất như tính hoạt động của đứt gãy kiến tạo hiện đại, tốc độ xói mòn, bồi lắng; phát triển các phương pháp địa hoá tìm kiếm khoáng sản; địa hoá môi trường; các phương pháp địa hoá trong nghiên cứu thuỷ quyển.

III. Trang thiết bị

Máy quang phổ phân tích nước- DR2800

-          Lĩnh vực sử dụng của thiết bị: Phân tích các chỉ tiêu kim loại trong mẫu nước.

IV. Nhân lực

Hiện nay phòng Địa Hóa có 4 cán bộ Biên chế và 1 cán bộ hợp đồng, trong đó có 1 phó giáo sư và 4 thạc sĩ:

 

TT Họ và Tên Chức vụ Email Điện thoại
1 ThS. Đoàn Thị Thu Trà Phó trưởng phòng, nghiên cứu viên chính Nguyentrathu56@yahoo.com 0906262872
2 PGS. TS. Phạm Tích Xuân Nghiên cứu viên chính tichxuan@vnn.vn 0912112274
3 ThS. Phạm Thanh Đăng Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế thanhdangdd@gmail.com 0949276076
4 ThS. Nguyễn Thị Liên Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế nguyenliendc@yahoo.com 01686371215
5 ThS. Nguyễn Xuân Quả Nghiên cứu viên, cán bộ hợp đồng Xuanqua192@gmail.com 0975289162


V. 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Đề tài nghiên cứu độc lập cấp nhà nước

-          Tên đề tài: “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các bãi thải khai thác và chế biến khoáng sản kim loại đến môi trường và sức khoẻ con người và đề xuất biện pháp giảm thiểu” KC.08.27/06-10. Đề tài cấp nhà nước thuộc chương trình KC.08/06-10 

o   Chủ nhiệm: TS. Phạm Tích Xuân

o   Thời gian thực hiện: 2009 – 2010

-          Điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản sericit ở khu vực bắc Trung Bộ, đề xuất hướng công nghệ khai thác và chế biến nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của chúng”. Dự án điều tra cơ bản (cấp nhà nước).

o   Chủ nhiệm: TS. Phạm Tích Xuân

o   Thời gian thực hiện: 2009 – 2011

-          Xây dựng bộ sưu tập mẫu khóang sản (kim loại, phi kim loại, năng lượng…) phần đất liền Việt Nam”

o   Chủ nhiệm dự án: PGS.TS Phạm Tích Xuân

o   Thời gian thực hiện: 2015 - 2018

2. Đề tài nghiên cứu độc lập cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

-          Nghiên cứu mức độ phân tán của chì và đánh giá hiện trạng ô nhiễm chì tại khu vực mỏ chì-kẽm Chợ điền, Bắc Kạn”. Đề tài cấp Viện KHCNVN.

o   Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Phổ

o   Thời gian thực hiện: 2005 – 2006

-          Tai biến sụt đất trên vùng đá cacbonat ở các tỉnh miền núi phía Bắc và giải pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại. Đề tài cấp Viện KHCNVN. Thời gian thực hiện: 2007 - 2008.

o   Chủ nhiệm: TS. Phạm Tích Xuân

o   Thời gian thực hiện: 2007 – 2008

-          Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng tồn dư của các mỏ quặng sulfide đã ngừng hoạt động và các biện pháp giảm thiểu

o   Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Tích Xuân

o   Thời gian thực hiện: 2015 -2016

3. Đề tài nghiên cứu chọn lọc cấp cơ sở

-          Tên đề tài: “Hiện tượng xói mòn hóa học trong các đá cacbonat ở khu vực miền núi phía Bắc”.

o   Chủ nhiệm: KS. Vũ Mạnh Long

o   Thời gian thực hiện: 2006

-          Tên đề tài: Nghiên cứu hiện tượng thoái hóa đất dốc trên quan điểm địa hóa.

o   Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Thu Trà

o   Thời gian thực hiện: 2007

-          Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng đồng vị 210Pb đánh giá tốc độ bồi lắng các hồ chứa và cửa sông ven biển.

o   Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Phổ

o   Thời gian thực hiện: 2008

-          Tên đề tài: “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm asen trong nước ngầm khu vực bắc sông Hồng (thuộc địa phận Hà Nội và phụ cận).

o   Chủ nhiệm: KS. Hoàng Tuyết Nga

o   Thời gian thực hiện: 2009

-          Tên đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm quy trình xử lý dòng thải axit mỏ Cây Châm.

o   Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Thu Trà

o   Thời gian thực hiện: 2010

-          Nghiên cứu thử nghiệm quy trình công nghệ xử lý dòng thải acid mỏ Cây Châm (Thái Nguyên)

o   Chủ nhiệm: KS. Vũ Mạnh Long.

o   Thời gian thực hiện: 2011

-          Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng ở khu mỏ Pyirit Giáp lai (Phú Thọ)

o   Chủ nhiệm: Đòan Thị Thu Trà

o   Thời gian thực hiện: 2012 

-          Đặc điểm thành phần vật chất và bản chất của các điểm phun bùn ở Ninh Thận

o   Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Liên

o   Thời gian thực hiện: 2014

-          Đánh giá khả năng áp dụng phương pháp quan trắc hàm lượng RaDon liên tục trong nghiên cứu, dự báo động đất tại Việt Nam

o   Chủ nhiệm: Phạm Thanh Đăng

o   Thời gian thực hiện: 2015

-          Quan trắc, đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình xử lý dòng thải ACID tại mỏ PRYIT Minh Quang.

o   Chủ nhiệm: Đòan Thị Thu Trà

o   Thời gian thực hiện: 2016

4. Các hợp đồng của phòng

-          Tên hợp đồng: Nghiên cứu đánh giá hiện tượng sụt đất ở khu vực xã Tân Thành (Hàm Yên), Ỷ La (TX Tuyên Quang) tỉnh Tuyên Quang, xây dựng cơ sở dự báo nhằm phòng ngừa, giảm nhẹ thiệt hại do sụt đất gây ra".

o   Chủ trì: TS. Phạm Tích Xuân

o   Thời gian thực hiện: 2005 – 2006

-          Tên hợp đồng: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm arsen (As) trong nước ngầm ở một số khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm”- Tỉnh Vĩnh Phúc.

o   Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Văn Phổ

o   Thời gian thực hiện: 2006 – 2007

-          Tên hợp đồng: “Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác khoáng sản tới môi trường ở một số khu vực trọng điểm tỉnh Phú Thọ và đề xuất các giải pháp giảm thiểu”

o   Chủ trì: TS. Phạm Tích Xuân

o   Thời gian thực hiện: 2010 – 2011

5. Các bài báo đã xuất bản trong khoảng 10 năm trở lại đây.

-          Nguyễn Văn Hùng, Phạm Tích Xuân, 2006. Hoạt động kiến tạo và hiện tượng nứt - trượt đất vùng thị xã Hòa Bình. Địa chất, loạt A. số 295.

 Phạm Tích Xuân, Trần Trọng Huệ, 2009. Biến đổi lòng dẫn và tai biến sạt lở bờ sông khu vực hợp lưu sông Thao, sông Đà và sông Lô. Tạp chí: Nghiên cứu phát triển bền vững, số 2, tr. 36-41.

-          Seulgi Moon, Youngsook Huh, Jianhua Qin, Nguyen van Pho, 2007. Chemical weathering in the Hong (Red) River basin: Rates of silicate weathering and their controlling factors. Geochimica et cosmochimica acta. V.71, Iss. 6, p. 1411-1430.

-          Nguyễn Trung Minh, Kaskarov L.L., Nguyễn Văn Phổ, Đoàn Thu Trà, Vũ Mạnh Long, Hoàng Tuyết Nga. Hàm lượng, đồng vị và đặc điểm phân bố của urani phóng xạ trong lưu vực sông Hồng. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 300, 5-6/2007, tr. 27-34. ISSN 0866-7381.

-          Nguyễn Trung Minh, Kaskarov L.L., Nguyễn Văn Phổ, Đoàn Thu Trà, Vũ Mạnh Long, Hoàng Tuyết Nga. Hàm lượng, đồng vị và đặc điểm phân bố của urani phóng xạ trong lưu vực sông Hồng. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 300, 5-6/2007, tr. 27-34. ISSN 0866-7381.

-          Nguyen Trung Minh, Kaskarov L.L., Nguyen Van Pho, Hoang Tuyet Nga, Doan Thu Tra, Pham Tich Xuan, Vu Manh Long. The disequilibrium of uranium series in Da (Black) and Hong (Red) rivers, Vietnam (HS06-A0001). 4th Annual Asian – Ocean Geological Sciences (AOGS) Meeting in Bangkok, Thailand, from July 30 to August 4, 2007. Oral presentation

-          Nguyen Trung Minh, Seong-Taek Yun, Jang-Soon Kwon, Doan Thu Tra and Vu Manh Long. 2008. Uptake capacity of metals (Al, Cu, Pb, Sn, Zn) in contaminated water by Vetiveria Zizanioides. Advances in Natural Sciences. Vol.9. No.3. 2008. pp. ISSN 0866 708X.

-          Nguyen Trung Minh, Seong-Taek Yun, Jang-Soon Kwon, Doan Thu Tra, Vu Manh Long, Nguyen Trung Kien. Low cost decontamination of metals by Vetiveria Zizanioides. German-Vietnamese Workshop «Low Cost-Decontamination Strategies – Experiences in Germany ». Hanoi 14 Octobre 2008.

-          Đoàn Thị Thu Trà, Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Phương. 2008. Kết quả nghiên cứu bước đầu về chất lượng nước thải ở một số làng nghề tỉnh Thái Bình. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 306, 5-6/2008. Tr. 29-33. ISSN 0866-7381.

-          Đoàn Thị Thu Trà, Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Trung Minh. 2009. Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước biển ven bờ ở cửa sông Hồng tại Thái Bình – Nam Định. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 312, 5-6/2009. Tr. 24-29. ISSN 0866-7381.

-          Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Đức Chuy, Nguyễn Thu Hoà, Lê Quốc Khuê, Cù Sỹ Thắng, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Kim Thường, Nguyễn Trung Kiên, Đoàn Thị Thu Trà, Phạm Tích Xuân, Cù Hoài Nam. 2009. Kết quả bước đầu xác định điểm điện tích không của Bazan Phước Long, Tây Nguyên bằng phương pháp đo pH. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 313/7-8/2009. Tr. 47-55. ISSN 0866-7381.

-          Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Đức Chuy, Nguyễn Thu Hoà, Lê Quốc Khuê, Cù Sỹ Thắng, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Kim Thường, Nguyễn Trung Kiên, Đoàn Thị Thu Trà. Kết quả xác định điểm điện tích không của Bazan và đá ong Việt Nam bằng phương pháp hoá học. Hội nghị xúc tác – hấp phụ toàn quốc lần thứ V. Hải phòng 12-14/8/2009.

-          Nguyen Trung Minh, Cu Sy Thang, Nguyen Thi Thu, Nguyen Kim Thuong, Doan Thi Thu Tra, Nguyen Trung Kien and Nguyen Duc Chuy. The uptake capacity of Zn(II) by natural Vietnamese basalt and their application for treatment wastewater. Conference AOGS2009 at SUNTEC Singapore. 11-15 August 2009.

-          Nguyen Trung Minh, Cu Sy Thang, Nguyen Thi Thu, Nguyen Kim Thuong, Doan Thu Tra, Nguyen Trung Kien, Nguyen Duc Chuy, Murari prasad, and Seong-Taek Yun. 2010. Uptake capacity of Zn2+ by natural Vietnamese basalt and their applycation for wastewater treatment. ADVANCES IN GEOSCIENCES (ADGEO). 2010. ISSN: 1680-7340, eISSN: 1680-7359

-          Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Đức Chuy, Nguyễn Thu Hoà, Lê Quốc Khuê, Cù Sỹ Thắng, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Kim Thường, Nguyễn Trung Kiên, Đoàn Thị Thu Trà, Phạm Tích Xuân, Cù Hoài Nam, 2009. Kết quả bước đầu xác định điểm điện tích không của bazan Phước Long. Địa chất, số 313.

-          Phạm Tích Xuân, Nguyễn Văn Phổ, Hoàng Tuyết Nga, Đoàn Thu Trà, Cai Vân Trường, Nguyễn Văn Thu, Vũ Mạnh Long, 2010. Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng do hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản kim loại ở miền Bắc Việt Nam. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

-          Phạm Tích Xuân, Trần Tuấn Anh, Đòan Thị Thu Trà, Hòang Thị Tuyết Nga, Phạm Thanh Đăng, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Phổ, 2015.Những vấn đề môi trường khai thác khóang sản ở Tây Nguyên. Tạp chí các khoa học về trái đất, tập 38, số 1, tr139-147.

-          Phạm Tích Xuân, Đòan Thị Thu Trà, Hòang Tuyết nga, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thanh Đăng, Nguyễn Văn Phổ, Bùi văn quỳnh, 2016.Về bản chất hiện tượng “phun bùn” ở Ninh Thuận. Tạp chí Các khoa học về Trái đất tập 38, số 3, tr 90-97

-          Nguyễn Trung Minh, Seong Taek Yun, Jang Soon Kwon, Đòan Thị Thu Trà, Doãn Đình Hùng.Uptake capacity of metals (Al, Cu, Pb, Sn, Zn) by vertiveria Zizanioides in contaminated water in the Dong Xam metal production trade village, Thai Binh, Vietnam. Tạp chí Vietnam Journal of Earth Sciences, tập 38 số 3,tr 306-316

-          Nguyễn Hòang, Trần Thị Hường, Đào Thái Bắc, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Thị Thu, Cù Sĩ Thắng, Phạm Thanh Đăng. Magma source feature and eruption age of volcanic rocks in the Tram Tau district, Tu Le basin, 2016. Tạp chí Vietnam Journal of Earth Sciences, tập 38 số 3 tr 242-255

VI. Hợp tác quốc tế

-          Đoàn ra, đoàn vào: 

o   Năm 2006: 01 đoàn vào, 

o   Năm 2007: 01 đoàn vào, 

o   Năm 2009: 01 đoàn vào,

o   Năm 2010: 01 đoàn vào

VII. Đào tạo

-          Cử nhân: Từ năm 2002 đến nay: 08

-          Thạc sĩ: Từ 2002 đến nay: 07

-          Tiến sĩ: từ năm 2002 đến nay: 02