Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - phongnghiencuu


ACTIVITIES - CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Phòng Địa Động lực nghiên cứu các quá trình địa động lực của vỏ trái đất và thạch quyển. chuyển động kiến tạo trẻ và kiến tạo hiện đại cũng như quá trình sinh khoáng và nguồn động đất.
Các phương pháp nghiên cứu chính :
- Đo và xử lý GPS
- Các phương pháp nghiên cứu kiến tạo và địa mạo
- Phân tích cơ cấu chấn tiêu động đất, trường ứng suất kiến tạo
- Các phương pháp phân tích viễn thám gồm phân tích chuyển dịch đứt gãy và giao thoa ảnh rada.
MEMBERS - CÁC THÀNH VIÊN CỦA PHÒNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Prof. Dr. Phan Trọng Trịnh

Head

phantrongt@yahoo.com

0904350034

2

Dr. Bùi Văn Thơm

 Deputy

 

 

3

Dr. Nguyễn Đăng Túc

 

 

 

4

Dr. Vy Quốc Hải

 

 

 

5

Prof. Dr. Trần Đình Tô

 

 

 

6

Dr. Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

7

Dr. Phạm Văn Hùng

 

 

 

8

Dr. Ngô Văn Liêm

 

 

 

9

MS. Hoàng Quang Vinh

 

 

 

10

Dr. Nguyễn Văn Hướng

 

 

 

11

MS. Vu Tuan Hung

 

 

 

12

Eng. Nguyễn Huy Thịnh

 

 

 

13

Eng. Bùi Thị Thảo

 

 

 

 14

Eng. Nguyễn Viết Thuận

 

 

 

15

Nguyễn Quang Xuyên

 

 

 

16

Eng.. Trần Quốc Hùng

 

 

 

17

Eng. Trần Văn Phong

 

 

 

 


PROJECTS - ĐỀ TÀI CÁC CẤP THỰC HIỆN 
 
Đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KC:
1. Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại và địa động lực Biển Đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh.
Mã số: KC.09.11/06-10
Thời gian thực hiện: 2007-2010
Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Trọng Trịnh
2.Nhiệm vụ bổ sung: “Nghiên cứu mối quan hệ giữa nguy cơ dầu tràn và các biến cố địa chất tự nhiên trên vùng biển Việt Nam”.
Mã số: KC-09.11BS/ 06-10
Thời gian thực hiện: 2008-2010
Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Trọng Trịnh
 
Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc quỹ phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED)
 1- Đề tài: Kiến tạo trẻ và nguy hiểm động đất Việt Nam.
 Thời gian thực hiện: 2009-2011
 Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Trọng Trịnh
 2- Đề tài: Đánh giá gradient chuyển dịch kiến tạo trong Pleistocen muộn và hiện đại khu vực dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
 Thời gian thực hiện: 2012-2013
 Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Trọng Trịnh
 
Đề tài trọng điểm cấp nhà nước 2010-2015: Nghiên cứu hoạt động địa động lực hiện đại khu vực Tây nguyên phục vụ dự báo các dạng tai bến địa chất ở các vùng đập, hồ chứa và đề xuất các giải pháp phòng tránh
Mã số: TN3/T06
Thời gian thực hiện: 2011-2014
Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Trọng Trịnh

 

Đề tài KH –CN cấp Viện KHCNVN

Đề tài cơ sở

PRICIPAL PUBLICATIONS - CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU
 

1. Phan Trong Trinh, 2012, Kiến tạo trẻ địa động lực hiện đại vùng biển Việt Nam và lân cận, sách nhà nước đặt hàng, Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ, 330 tr

2. Tran  Dinh  To, Nguyen  Trong  Yem, Duong  Chi  Cong,Vy Quoc Hai, Zuchiewics Witold, Cuong  Nguyen  Quoca,  Nghia  Nguyen  Viet, 2012. Recent  crustal movements of northern Vietnam from GPS data, Journal of Geodynamics,  In press.

3.Phan Trong Trinh, Ngo Van Liem, Nguyen Van Huong, Hoang Quang Vinh, Bui Van Thom, Bui Thi Thao, Mai Thanh Tan, Nguyen Hoang. 2012. Late Quaternary tectonics and seismotectonics along the Red River fault zone, North Vietnam,  Earth-Science Reviews 114 ,  224–235

4. Garnier V., Gaston Giuliani, Daniel Ohnenstetter, Anthony E. Fallick, Jean Dubessy, David Banks, Hoàng Quang Vinh, Thérèse Lhomme, Henri Maluski, Arnaud Pêcher, Kausar Allah Bakhsh, Pham Van Long, Phan Trong Trinh, Dietmar Schwarz., 2008. Marble-hosted ruby deposits from Central and Southeast Asia: Towards a new genetic model.Ore Geology Reviews V.34, p.169-191. 

5. Phan Trong Trinh, 2007. Active tectonics and seismotectonics in Vietnam , Bulletin des Sciences, Academie Royal des Sciences d’outre-mer, V.52(4).

6. Phan Trong Trinh, Mai Thanh Tan, Ngo Van Liem, Hoang Quang Vinh, Nguyen Van Huong, Dinh Van The, Closson Damien, Ozer André , 2006, Apports de la télédétection à l'étude des failles actives et des risques sismiques au nord du Vietnam. Revue de Télédétection, V.7

7. Duong Chi Cong , Hong-Sic Yun, and Jae-Myoung Cho, 2006. GPS measurements of horizontal deformation across the Lai Chau—Dien Bien (Dien Bien Phu) fault, in Northwest of Vietnam, 2002–2004Earth Planets Space, 58, 523–528.

8. Garnier V, Giuliani G, Ohnenstetter D, H. Maluski, A.E. Fallick, Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Pham Van Long, D. Schwarz, 2005. Basalt petrology, zircon ages and sapphire genegis from Dak Nong, Southern Vietnam, Mineralogical Magazine, V.69, p. 21-38.

9. Garnier V, Giuliani G, Ohnenstetter D, H. Maluski, A.E. Fallick, Phan Trong Trinh, Pham Van Long, Hoang Quang Vinh, 2005. Age and significance of ruby bearing marble from the Red river shear zone, northern Vietnam. The Canadian Mineralogist, V43, 1315-1329.

10. Garnier V, Giuliani G, Ohnenstetter D, K. Allah Bakhsh, Hoang Quang Vinh, Phan Trong Trinh, Pham Van Long, 2004. Les gigement de rubies du Pakistan et du Vietnam, revue de gemmologie, N150, p. 1-7.

11. Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, 2004. Active tectonics, seismotectonics and Coulomb stress change modelling in Sonla Hydropower dam. Proceeding of International symposium on shallow geology and geophysics, p. 116-127.

12. Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Mai Thanh Tan, 2004. High resolution and image fusion for detail mapping. Proceeding of International symposium on shallow geology and geophysics, p. 150-155.

13. Phan Trong Trinh, Hoàng Quang Vinh, 2004. Remote Sensing for the study of active tectonics and seismic hazards in Son La hydropower dam. Proceeding of International symposium GIS-IDEAS, p.50-56.

14. Phan Trong Trinh, Lacassin R., 2004.Deformation of Cretaceous red sandstones in Northwestern Vietnam.   Journal of geology, seri B, 152-212.

15. Pham Van Long , Hoàng Quang Vinh , Phan Trong Trinh, et al. ...Gem corundum deposits in Vietnam; J. Gemm., 2004, 29, 3, 129-147

16. Giuliani G, J. Dubessy, D. Banks, Hoang Quang Vinh , TH; Lhomme, J. Pironon, Garnier V., Phan Trong Trinh,., Pham Van Long, . Ohnenstetter D., D. Schwarz., 2003. Co2-H2S-COS-ALO(OH) bearing fluid inclusions in ruby from marble-hosted deposits in Luc Yen area , North Vietnam, Chemical Geology, Vol.194,p.167-185.

17. Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Bui Thi Thao, 2002. Actual geodynamics of the Red river fault zone and surounding areas. Proceeding of Scientific seminars on RED-YUAN river basin economic devemopment & Environmental protection, Publishing house of Science and Technology, P. 18-27.

18. Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, , A. Ozer, Mai thanh Tan, 2003 Fusion of multiresolution and multisensor imagery in Cat Hai, Hai phong. J. Geology, Hanoi, V21/2003. P.101-108.

19. Garnier V., Giuliani G. Maluski H., Ohnenstetter D. Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Pham Van Long, Vu Van Tich, Schwarz D. 2002, Ar-Ar ages phlogopites from marble-hosted ruby deposits in northern Vietnam: Evidence for Cenozoic ruby formation. Chem. Geology. 188, 33-49.

20. Nguyen Van Hung, Hoang Quang Vinh, 2001. Moving characteristics of tr­êng hîp Lai chau – Dien bien fault during Cenozoic. Journal of Geology,V17-18.

21. Leloup P.H., N. Arnau, R. Lacassin, J.R. Kienast, T.M. Harrison, Phan Trong Trinh, A. Replumaz and P. Tapponnier, 2001. New constraints on the structure, thermochronology and timing of the Ailao Shan – Red river shear zone, SE Asia, J. Geophysical. Research., 106,6657-6671.

22. Phan Trong Trinh, 2001. Remote sensing and GIS for warning of geological hazards: Example in Vietnam, P. 753-762 in “ Early warning systems for Natural hazards reduction”. Edited by Jochen Zchau and Andreas N Kuppers, Springer-Verlag Publisher, Berlin, 900p.

23. Roger F., P.H. Leloup, M. Jolivet, R. Lacassin, Phan Trong Trinh, M. Brunel, D. Seward, Unravelling a long and complex thermal history by multi-system geochronology: example of the SongChay metamorphic dome, North Vietnam.,Tectonophysics, 321, 449-466, 2000.

24. Giuliani G, Hoang Quang V , Phan Trong T., France-Lanord Ch., Coget P., 1999.,Carbon isoptopes study on graphite and coexisting calcite-graphite pairs in marbles from the Luc Yen and Yen Bai districts, North of Vietnam. Bull. Liaison SFMC 11,80-82.

25. Dang Dinh Ang and Phan Trong Trinh, 1999. Inverse problem in Geosciences, Journal of Geology, serie B, N13-14/99 p.194-199.

26. Hoang Quang Vinh, G. Giuliani, Phan Trong Trinh, P. Coget, Ch. France-lamord, Pham Van Long, 1999. origin of ruby formation in Yen bai province., Journal of Geology, serie B, N13-14/99 p.118-123.

27. Phan Trong Trinh, Tran Van Tri, Nguyen Can, Dang Van Bat, Pham Huy Tien, Van Duc Chuong, Hoang Quang Vinh, Le Thi Lai, Doan Van Tuyen, Tran Trong Hue, Nguyen Van Hung, Nguyen Dich Dzy, Tran Dinh To, Nguyen Tran Hung, Doan Kim Thuyen, Huynh Tuoc. 1999. Acrive tectotonics and seismic hazards in Sonla hydropower dam ( North Vietnam). Journal of Geology, serie B, N13-14/99 p.19-32.

28. Wemmer K, Sievers H., Ta Trong Thang, Phan Trong Trinh, 1999. New hints for napple tectonics in northern vietnam by K/AR dating of very low grade sediments, Journal of Geology, serie B, N13-14/99 p.107-109.

29. Duong Chi Cong and K. L. Feigl, 1999. Geodetic measurement of horizontal strain across the Red River fault near Thac Ba, Vietnam, 1963-1994. Journal of Geodesy (1999) 73: 298-310.

30. Lacassin R., H. Leloup, Phan Trong Trinh, P. Tapponnier, 1998, Unconformity of red sandstones in north vietnam: field evidence for Indosinian orogeny in northern Indochina? Terra Nova, 10/2:106-111.

31. Findlay and Phan Trong Trinh, 1997, The structural setting of the Song Ma region, Vietnam and the Indochina-South China plate boundary problem, Gondwana Research V.1, N.1, p.11-33.

32. Phan Trong Trinh, H.Ph. Leloup, N. Arnaud, R. Lacassin, 1998, Formation of Ruby in the Red river metamorphic zone. Proceeding of Vietnamese Academy of Natural Sciences and Technology, 10/1,p. 143-148.

33. Leloup Ph. H., R. Lacassin, P. Tapponnier, A. Replumaz, U. Scharer, J.R. Kienast, Zhong Dalai, L. Zhang, H. Maluski, N. Arnaud, T.M. Harrison, Nguyen Trong Y., Phan Trong Trinh, Ch. Wenji, 1996. Structural and geochronological constraints on Tertiary deformation of SE Asia. Inter. Sym. Lith. Dyn. East Asia, Taiwan.p.50-58.

34. Phan Trong Trinh,   1995. Influence des failles actives sur les reservoires de Hoabinh et Song Chay ( North Vietnam ). Teledetection des Resources en eau, Press de l'universites Francofones, Quebec, p. 31 - 42.

35. Phan Trong Trinh, 1994. Cenozoic stress field in the Northwestern region of Vietnam. J.Geology, Hanoi, serie B, n3-4, p.12-18.

36.Leloup H. Ph., R. Lacassin, P. Tapponnier, U. Scharer, Zhong Dalai, Liu Xaohan, Zhangshan, Ji Shaocheng and Phan Trong Trinh, 1995. The Ailao Shan - Red river shear zone ( Yunnan, China), Tertiary transform boundary of Indochina, Tectonopysics, V.251, P.3 -84.

37. Duong Chi Cong, K. Feigl, Nguyen T.Y., Tran D. T., Phan TrongTrinh, G. Pelzer, R. Lacassin, P. Tapponnier, Dang H. V., Tran D. L., 1994. Terrestial surveying measurement of deformation across the Red river fault near Thac Ba, Vietnam, 1963-1983. Proceed. Inter. Seis. Haz. South. Asia,p.34-39.

38. R. Lacassin, P. Tapponnier, H. Ph. Leloup, Phan Trong Trinh, Nguyen Trong Yem, 1994. Morphotectonic evidence for active movement along the Red river fault zone. Proceed. Inter. Seis. Haz. South. Asia,p. 66 - 71.

39. Phan trong Trinh, Nguyen Trong Yem, Leloup Herve Philip, Paul Tapponnier .1994. Late cenozoic stress field in North Vietnam from microtectonic measurement. Proceed. Inter. Seis. Haz. South. Asia,p. 182 - 186.

40. Phan Trong Trinh, Nguyen Trong Yem, Nguyen Hung, R. Lacassin , H. Ph. Leloup, P. Tapponnier, Th. Winter. 1994. Active faulting and tectonics of North Vietnam. Proceed. Inter. Seis. Haz. Soth. Asia,p. 186 - 189.

41. Th. Winter, Phan Trong Trinh, R. Lacassin, Nguyen Trong Yem, J. Costaz., 1994. Advangtage of a deterministic approach of seismic risk for dam desigh: the Hoa Binh dam case ( Vietnam ). Proceed. Inter. Seis. Haz. South. Asia,p. 249-254.

42. Phan Trong Trinh,   1993. An inverse problem for the determination of the stress tensor from polyphased fault sets and earthquake focal mechanisms, Tectonophysics, V.224,p.393-411.

43. Joó I., Vy Quoc Hai, 1993. Deduction of the horizontal gradients of the Hungarian vertical movement velocities by polynomial fitting . Journal of Geodynamics, V.18, 1-4, P. 159-165.

44. R.M. Karmaleeva, Nguyen Trong Yem, Nguyen Dinh Tu, Le Minh Quoc, Hung Tran Quoc, 1992. Measurement of short-base deformations in one of the regions of active fracturing in the Hanoi depression (the Socialist Republic of Vietnam) , Tectonophysics, V.202, 2-4, Pages 145-150.

45. Leloup H., T. Phan Trong, R. Armijo, R. Lacassin Champ de   contrainte a la termination de la faille Judicarienne, C.R. Acad.Sci. Paris, ser.II,p.797-804,1988.