Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - phongnghiencuu


I. Giới thiệu chung

-          Chức năng và nhiệm vụ:

o   Nghiên cứu và quan trắc các vấn đề về môi trường và sự cố môi trường địa chất
o   Đánh giá tác động môi trường các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
o   Nghiên cứu phát triển công nghệ môi trường nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững
o   Tư vấn về chính sách, chiến lược, kế hoạch và công nghệ bảo vệ môi trường
o   Tổ chức các hội thảo và đào tạo, huấn luyện về môi trường
o   Thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu triển khai và điều tra cơ bản-môi trường
o   Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
o   Tiến hành các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước.

II. Các hướng nghiên cứu:

-          Nghiên cứu những vấn đề về địa kỹ thuật môi trường.

-          Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước (nước mặt và nước ngầm) về trữ lượng và chất lượng.

-          Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội đến môi trường sinh thái, đất, nước, không khí...

-          Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội đến môi trường.

-          Đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư xây dựng và hoạt động của các công trình thủy lợi, thủy điện, cấp nước, dân dụng, công nghiệp...

-          Thực hiện tư vấn cam kết môi trường đối với các dự án không yêu cầu báo cáo tác động môi trường.

-          Quan trắc và phân tích chất lượng đất, nước, không khí...

-          Nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu những vấn đề về địa chất quan trọng có ý nghĩa quốc gia.

-          Nghiên cứu những vấn đề về khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực môi trường, thiên tai địa chất và những biện pháp giảm nhẹ tác hại do chúng gây ra.

-          Thông tin tư vấn, đào tạo cán bộ KH-CN trong các lĩnh vực liên quan.

III. Nhân lực

- Tổng số cán bộ 5:  Gồm có 1 Giám đốc trung tâm và 4 thành viên
TT Họ và Tên Chức vụ Email Điện thoại
1 PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng Giám đốc, nghiên cứu viên cao cấp n_v_hoang_vdc@yahoo.com  0912150785
2 ThS. Lê Quang Đạo Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế ledaonew1@gmail.com 0902699994
3 ThS. Đông Thu Vân Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế dtvan83@yahoo.com 0904408206
4 CN. Phạm Lan Hoa Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế hoaphamlan@gmail.com  0917836505
5 ThS. Lê Thanh Tùng Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế lethanhtung89@live.com 0902090089


IV. 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới tỉnh Thái Bình, đề xuất các giải pháp thích ứng, giảm thiểu thiệt hại.

-          Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

-          Thời gian thực hiện: 2010-2011

2. Nghiên cứu các hiện tượng địa chất công trình động lực ảnh hưởng đến ổn định của đập ngăn mặn trên sông Hóa, sông Trà Lý tỉnh Thái Bình và hiện tượng xâm nhập mặn nhằm đề xuất chế độ hoạt động (đóng mở cống) phù hợp

-          Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

-          Thời gian thực hiện: 2010-2011

3. Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô hình phần tử hữu hạn mô phỏng chuyển động và lan truyền các chất ô nhiễm và nhiễm mặn trong môi trường nước dưới đất - ứng dụng cho khu vực ven biển miền trung

-          Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

-          Thời gian thực hiện: 2013-2017

4. Nghiên cứu xây dựng mô hình bổ sung nhân tạo làm nhạt hóa nước dưới đất nhằm cung cấp nước cho một công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Thái Bình.

-          Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

-          Thời gian thực hiện: 2015-2016

a) Các hợp đồng tư vấn:

1. Dự án: Nâng cao năng lực và hoàn thiện kế hoạch quốc gia tổng thể về môi trường các điểm nóng ô nhiễm dioxin tại Việt Nam - khảo sát đo đạc địa hình và điều kiện địa chất thủy văn khu vực sân bay Biên Hòa.

-          Chủ dự án: Văn phòng Ban chỉ đạo 33 thuộc Bộ TN&MT.

-          Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

-          Thời gian thực hiện: 2009

2. Đánh giá tác động môi trường hồ Huổi Cánh-huyện Điện Biên Đông-tỉnh Điện Biên.

-          Chủ dự án: UBND tỉnh Điện Biên

-          Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

-          Thời gian thực hiện: 2010-2011

3. Đánh giá tác động môi trường Nhà máy sản xuất chất trộn bê-tông và phụ gia xi-măng (chi nhánh tại Hải Dương)

-          Chủ dự án: Công ty TNHH W.R. Grace Việt Nam

-          Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

-          Thời gian thực hiện: 2010-2011

b) Các bài báo đã đăng:

1. Phân tích trượt sườn dốc theo phương pháp mô hình vật lý có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác

-          Các tác giả: Phan Tiến An, Phan Trường Phiệt, Nguyễn Văn Hoàng và Vũ Đình Hùng

-          Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất số: 32(1) trang 18-25 ngày công bố: 1/2010

2. Mô hình thấm nước mưa phục vụ phân tích ổn định sườn dốc khu vực thị trấn Cốc Pài-huyện Xín Mần-tỉnh Hà Giang

-          Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng và Ứng Quốc Khang

-          Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất số: 33(1) trang 78-84 ngày công bố: 17/9/2010

3. Finite element modeling for assessment of seawater intrusion into coastal groundwater abstractions due to seawater level rise in Thai Binh province.

-          Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng 

-          Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học (ĐHQG Hà Nội) Các khoa học Trái đất và Môi trường ISN:0866-8612; Tập 27, số 3/2011, tr. 135-145.

4. Ảnh hưởng của nước biển dâng đến xâm nhập mặn nước sông Hồng.

-          Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng và nnk.

-          Tên tạp chí: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học và công nghệ biển lần thứ V-20-22/10/2011, Quyển 5: Sinh thái, Môi trường và Quản lý biển, trang 465-474.

5. Một phương pháp định lượng phân cấp nguy cơ trượt đất áp dụng cho thị trấn Cốc Pài - huyện Xín Mần-tỉnh Hà Giang

-          Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Quốc Thành, Lê Thành Công

-          Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Số 3(T.33)/2011. Trang 501-508.

6. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hồ Trị An đến động thái mực nước dưới đất khu vực hạ lưu.

-          Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng và nnk

-          Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. T.34, số 4/2012, trang 465-476

7. Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá dự báo xâm nhập mặn nước sông Trà Lý.

-          Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thành Công, Ứng Quốc Khang, Lê Quang Đạo

-          Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Tập 36, số 1/2014, trang 21-30.

8. Nghiên cứu đánh giá hạn khí tượng tỉnh Quảng Trị.

-          Các tác giả: Đoàn Doãn Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Lợi,

-          Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Tập 36, số 2/2014, trang 160-168.

9. Study on the accurracy of the numerical modelling of the groundwater movement due to spatial and temporal discritization.

-          Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Lan Hoa, Lê Thanh Tùng

-          Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Tập 36, số 4/2014 xuất bản bằng tiếng Anh. Trang 424-431.

10. Study on the accurracy of the numerical modelling of the groundwater movement due to spatial and temporal discritization.

-          Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Lan Hoa, Lê Thanh Tùng

-          Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Tập 36, số 4/2014 xuất bản bằng tiếng Anh. Trang 424-431.

11. Kết quả bước đầu nghiên cứu phân bố mưa24h max phục vụ công tác thiết kế công trình xả lũ hồ chứa khu vực trung du và đồng bằng tỉnh Nghệ An.

-          Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Đoàn Doãn Tuấn, Nguyễn Văn Lợi

-          Tên tạp chí: Khoa học và công nghệ Thủy lợi, ISN: 1859-4255, số 20/2014, trang 64-72

12. Study on Hydraulic Connectivity between Holocene and Pleistocene Aquifers and Red River in Hung Yen City Area.

-          Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đức Rỡi

-          Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học (ĐHQG Hà Nội) Các khoa học Trái đất và Môi trường ISN:0866-8612, T31, số 2/2015, trang 11-22.

13. Finete emlement method in estimation of lag time of rainfall recharge to Holocene groundwater aquifer in Hung Yen province.

-          Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đức Rỡi

-          Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Tập 37, số 4/2015 xuất bản bằng tiếng Anh. Trang 355-362.

14. Nghiên cứu đặc trưng quá trình lan truyền mặn nước dưới đất trong không gian hai chiều theo mặt cắt

-          Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thành Công, Phạm Lan Hoa, Lê Thanh Tùng

-          Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất số: Số kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Địa chất T38, số 1/2016, trang 66-78.

15. Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn sông Hóa.

-          Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Thành Công

-          Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học (ĐHQG Hà Nội) Các khoa học Trái đất và Môi trường ISN:0866-8612, T31, số 4/2015, trang 11-22.

V. Đào tạo

 

-          Tiến sĩ: 04 (02 đã bảo vệ; 02 chưa bảo vệ)

-          Thạc sĩ: 09 (07 đã bảo vệ; 02 chưa bảo vệ)