Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - phongnghiencuu


       I.            Giới thiệu chung

-          Phòng Địa chất Đệ tứ là đơn vị nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề địa chất trong kỷ Đệ tứ và các đối tượng địa chất liên quan đến kỷ Đệ tứ và các vấn đề về môi trường, đánh giá tác động môi trường.

    II.            Các hướng nghiên cứu

-          Nghiên cứu các vấn đề cơ bản của Địa chất Đệ tứ, đánh giá tiềm năng khoáng sản trong trầm tích Đệ tứ, nghiên cứu sinh địa tầng Kainozoi, nghiên cứu môi trường địa chất; nghiên cứu địa khảo cổ.

-          Nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực môi trường như: Quy hoạch bảo vệ môi trường, xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án và đánh giá tác động môi trường chiến lược.

 III.            Trang thiết bị

-          Phòng gia công mẫu cổ sinh: máy cất nước, máy sấy

-          Các kính hiển vi soi mẫu cổ sinh

-          Máy phân tích độ hạt laser LA960

-          Hệ thống máy tính và các phần mềm xử lý số liệu

-          Các thiết bị đo chất lượng môi trường ngoài thực địa: chất lượng không khí, vi khí hậu, ồn, rung, chất lượng nước

-          Thiết bị đo sâu dưới nước Sonar

 IV.            Nhân lực

-          Tổng số 6 cán bộ biên chế, 1 cán bộ hợp đồng

TT Họ và Tên Chức vụ Email Điện thoại
1 TS. Mai Thành Tân  Trưởng phòng, nghiên cứu viên chính maithanhtan@igsvn.ac.vn ; maithanh_tan@yahoo.com 0912342465
2 TS. Đinh Văn Thuận Nghiên cứu viên chính dthuan2003@yahoo.com 0912253541
3 ThS. Lê Đức Lương  Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế leducluong83@yahoo.com 01253866545
4 ThS. Trịnh Thị Thanh Hà  Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế hatrinhthanh84@gmail.com 0985438686
5 ThS. Nguyễn Văn Tạo   Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế nguyenvantaobn@gmai.com 0986733534
6 KS. Ngô Thị Đào    Nghiên cứu viên, cán bộ hợp đồng ngothidao.humg@gmail.com 01697367919
7 KTV. Nguyễn Thị Hồng Hỗ trợ nghiên cứu, cán bộ biên chế    

 

V.            CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1.      Chủ trì hoặc tham gia các đề tài cấp nhà nước:

-          Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Tây Nam, phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia. Thực hiện đề tài nhánh về môi trường địa chất. 2006 – 2009.

-          Nghiên cứu biến động cửa sông và môi trường trầm tích Holocen – Hiện đại vùng ven bờ châu thổ sông Cửu Long, phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội. 2006 – 2009.

-          Nghiên cứu tác động của hồ Trị An đến môi trường địa chất lưu vực sông Đồng Nai. 2009 – 2012.

-          Nghiên cứu một số dạng tai biến địa chất điển hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên. Đề tài TN3/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 3. 2011 – 2013. Chủ nhiệm – Nguyễn Xuân Huyên

-          Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất khu vực xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp phòng tránh. Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương. Bộ Khoa học và Công nghệ. 2012 – 2014.

2.      Các đề tài khác:

-          Phòng Địa chất Đệ tứ đã chủ trì hoặc tham gia thực hiện nhiều đề tài , hợp đồng khoa học công nghệ theo các hướng: cổ sinh, địa tầng và cổ địa lý Đệ tam, Đệ tứ, địa khảo cổ, địa chất môi trường, tai biến địa chất, . . . thuộc các chương trình nghiên cứu cơ bản, đề tài cấp Viện HLKHCNVN, Viện HLKHXH, các tỉnh thành, các công ty tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí và các doanh nghiệp khác.

3.      Các bài báo khoa học

-          Nguyễn Văn Hoàng, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Đức Rỡi, Lê Đức Lương, 2012Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hồ Trị An đến động thái mực nước dưới đất khu vực hạ lưu. Tạp chí các Khoa học Trái đất, ISSN: 0886-7187, T34, S4, tr.465-476. Study on the impact of the Tri An reservoir on its downstream groundwater level regime. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.34, No.4, pp.465-476.

-          Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Nguyễn Văn Hướng, Hoàng Quanh Vinh, Bùi Văn Thơm, Bùi Thị Thảo, Mai Thành Tân, Nguyễn Hoàng, 2012. Late Quaternary tectonics and seismotectonics along the Red River fault zone, North Vietnam. Earth Science Reviews ISSN: 0012-8252, V.3-4, No.114, pp.224-235.

-          Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Văn Tạo, Trịnh Thị Thanh Hà, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Lê Đức Lương, 2013. Lại bàn về thang địa tầng kỷ Đệ tứ. Tuyển tập Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ II, tr 393 – 397. Reconsideration on chronostratigraphic chart of Quaternary. Proceeding of the second national scientific conference on marine geology, pp.393-397.

-          Đinh Văn Thuận, Vũ Văn Hà, Mai Thành Tân, Nguyễn Trọng Tấn, Lê Đức Lương, Nguyễn Văn Tạo, Trịnh thị Thanh Hà, 2013. Đặc điểm trầm tích hồ thủy điện Trị An. Tạp chí Các Khoa học Trái đất, T35, S3, tr.130-136. Characeristics of sediments in Tri An hydropower lake. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.35, No.3, pp.130-136.

-          Trần Tân Văn, Nguyễn Đại Trung, Vũ Văn Hà, Trịnh Thị Thúy, 2013. Những kết quả nghiên cứu ban đầu về trầm tích Đệ tứ và sự dao động mực nước biển vùng quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình). Tạp chí Địa chất, ISSN 0866-7381, loạt A, S.338-339, tr.59-76. Initial reasearch results on quaternary sediments and sea level changes in the Trang An landscape complex (Ninh Binh). Journal of Geology, ISSN 0866-7381, series A, No 338-339, pp. 59-76

-          Mai Thành Tân, Đinh Văn Thuận, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Lê Đức Lương, Trịnh Thị Thanh Hà, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Công Quân, 2014. Nghiên cứu bồi lắng lòng hồ Trị An bằng phương pháp phân tích hạt nhân, địa chất kết hợp với hệ thông tin địa lý (GIS). Tạp chí Các Khoa học Trái đất, ISSN: 0886-7187, T36, S1, tr.51-60. Assessment of sedimentation in Tri An reservoir herein is based on sounding data and sedimentary thickness data. Vietnam Journal Of Earth Sciences, V.36, No.1, pp.51-60.

-          Mai Thành Tân, Nguyễn Văn Tạo, 2014. Nghiên cứu đánh giá trượt đất khu vực Thừa Thiên - Huế. Tạp chí Các Khoa học Trái đất. ISSN: 0886-7187, T36, S2, tr.121-130. Studying landslides in Thua Thien – Hue province. Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0886-7187, V36, No.2, pp.121-130.

-          Mai Thành Tân, Ngô Văn Liêm, Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Việt Tiến, 2015. Phân tích tương quan giữa trượt lở đất và lượng mưa khu vực Mai Châu - Hòa Bình. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN:0866-8612, T31, S4, tr.51-63. Correlation analysis between landslides and rainfall in Mai Chau district, Hoa Binh province. VNU journal of Science: Earth and Environmental Sciences, ISSN:0866-8612, V31, No.4, pp.51-63.

-          Mai Thành Tân, Ngô Văn Liêm, Nguyễn Việt Tiến, Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tạo, 2015. Đánh giá trượt lở trên cơ sở xây dựng bản đồ nhạy cảm theo xác suất - trường hợp xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu - tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Địa kỹ thuật, ISSN: 0868-279X, T19, S3, tr.24-34. Landslide assessment based on probabilistic susceptibility mapping – case of Dong Bang commune, Mai Chau district, Hoa Binh province . Vietnam Geotechnical Journal, ISSN: 0868-279X, V19, No.3, pp.24-34. Sách xuất bản

-          Biến động cửa sông và môi trường trầm tích Holocen-hiện đại vùng ven biển châu thổ sông Cửu Long, 2012. Nguyễn Địch Dỹ (chủ biên), Doãn Đình Lâm, Phạm Quang Sơn, Vũ Văn Hà, Vũ Văn Vĩnh, Nguyễn Trọng Tấn, Đặng Minh Tuấn. NXB KHTN&CN, 252tr.

-          Nghiên cứu tai biến địa chất Thừa Thiên Huế bằng tích hợp công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý, 2013. Phan Trọng Trịnh (chủ biên), Mai Thành Tân. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 299tr.

-          Các phân vị địa tầng Đệ tứ Việt Nam, 2016. Nguyễn Địch Dỹ (Chủ biên), Đặng Văn Bào, Vũ Quang Lân, Đinh Văn Thuận, Ngô Quang Toàn, Nguyễn Ngọc Hoa. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 190 tr.

 VI.            Đào tạo 

-          Trong 5 năm gần đây đã đào tạo: 1 Tiến sỹ, 2 thạc sỹ, nhiều cử nhân đại học.