Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - introduce


Hội đồng khoa học

 

Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2016 - 2018

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 PGS.TSKH. Trần Trọng Hòa Chủ tịch Viện Địa chất
2 GS.TS. Phan Trọng Trịnh Phó Chủ tịch Viện Địa chất
3 PGS.TS. Phạm Tích Xuân Phó Chủ tịch Viện Địa chất
4 TS. Trần Quốc Cường Thư ký Viện Địa chất
5 TS. Cung Thượng Chí  Ủy viên Viện Địa chất
6 TS. Phạm Quang Sơn Ủy viên Viện Địa chất
7 PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng Ủy viên Viện Địa chất
8 TS. Đinh Văn Thuận Ủy viên Viện Địa chất
9 TS. Phan Lưu Anh Ủy viên Viện Địa chất
10 PGS.TS. Đinh Văn Toàn Ủy viên Viện Địa chất
11 TS. Nguyễn Hoàng Ủy viên Viện Địa chất
12 TS. Mai Thành Tân Ủy viên Viện Địa chất
13 TS. Nguyễn Quốc Thành Ủy viên Viện Địa chất
14 TS. Trần Tuấn Anh Ủy viên Viện Địa chất
15 PGS.TS. Doãn Đình Lâm Ủy viên Viện Địa chất
16 TS. Vũ Thị Minh Nguyệt Ủy viên Viện Địa chất

 

Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2013 - 2016

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 PGS.TSKH. Trần Trọng Hòa Chủ tịch Viện Địa chất
2 GS.TS. Phan Trọng Trịnh Phó Chủ tịch Viện Địa chất
3 PGS.TS. Phạm Tích Xuân Phó Chủ tịch Viện Địa chất
4 TS. Trần Quốc Cường Thư ký Viện Địa chất
5 TS. Cung Thượng Chí  Ủy viên Viện Địa chất
6 TS. Phạm Quang Sơn Ủy viên Viện Địa chất
7 PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng Ủy viên Viện Địa chất
8 TS. Đinh Văn Thuận Ủy viên Viện Địa chất
9 TS. Phan Lưu Anh Ủy viên Viện Địa chất
10 PGS.TS. Đinh Văn Toàn Ủy viên Viện Địa chất
11 TS. Nguyễn Hoàng Ủy viên Viện Địa chất
12 TS. Mai Thành Tân Ủy viên Viện Địa chất
13 TS. Nguyễn Quốc Thành Ủy viên Viện Địa chất
14 TS. Trần Tuấn Anh Ủy viên Viện Địa chất
15 PGS.TS. Doãn Đình Lâm Ủy viên Viện Địa chất

 

Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2011-2013

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Trần Trọng Hòa Chủ tịch 3834.30.68 (410)
2 Phạm Tích Xuân Phó Chủ tịch 3834.30.68 (202)
3 Phan Trọng Trịnh Phó Chủ tịch 3834.30.68 (212)
4 Trần Tuấn Anh Viện trưởng - Ủy viên
3834.30.68 (220)
5 Phạm Quang Sơn Phó Viện trưởng- Ủy viên 3834.30.68 (312)
6 Phan Lưu Anh
Ủy viên 3834.30.68 (303)
7 Đinh Văn Toàn Ủy viên 3834.30.68 (111)
8 Trần Văn Tư
Ủy viên 3834.30.68 (104)
9 Mai Thành Tân
Ủy viên 3834.30.68 (120)
10 Nguyễn Quốc Thành Ủy viên 3834.30.68 (215)
11 Cung Thượng Chí Ủy viên 3834.30.68 (115)
12 Đinh Văn Thuận Ủy viên 3834.30.68 (504)
13 Doãn Đình Lâm Ủy viên 3834.30.68 (404)
14 Nguyễn Văn Hoàng Ủy viên 3834.30.68 (415)
15 Nguyễn Hoàng Ủy viên 3834.30.68 (510)
16 Vũ Văn Chinh Ủy viên 3834.30.68 (204)

Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2007-2009

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Phan Trọng Trịnh Chủ tịch 3834.30.68 (212)
2 Phạm Tích Xuân Phó Chủ tịch 3834.30.68 (202)
3 Trần Thắng Phó Chủ tịch 3834.30.68 (205)
4 Phạm Quang Sơn Phó Viện trưởng - Thư ký 3834.30.68 (312)
5 Trần Trọng Hòa Ủy viên 3834.30.68 (410)
6 Nguyễn Xuân Huyên Ủy viên 3834.30.68 (122)
7 Đinh Văn Toàn Ủy viên 3834.30.68 (111)
8 Vũ Cao Minh Ủy viên 3834.30.68 (105)
9 Kiều Quý Nam Ủy viên 3834.30.68 (304)
10 Nguyễn Quốc Thành Ủy viên 3834.30.68 (215)
11 Cung Thượng Chí Ủy viên 3834.30.68 (115)
12 Đinh Văn Thuận Ủy viên 3834.30.68 (504)
13 Doãn Đình Lâm Ủy viên 3834.30.68 (404)
14 Nguyễn Văn Hoàng Ủy viên 3834.30.68 (415)