Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - introduce


Chức năng nhiệm vụ Viện Địa Chất

• Nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu những vấn đề về địa chất quan trọng có ý nghĩa quốc gia.

 

• Nghiên cứu những vấn đề về KH & CN thuộc lĩnh vực môi trường thiên tai địa chất và những biện pháp giảm nhẹ thiệt hại do chúng gây ra.

 

• Nghiên cứu đánh giá tài nguyên khoáng sản và công nghệ khai thác, chế biến chúng.

 

• Nghiên cứu cơ bản về kiến trúc - động lực, thành phần vật chất, lịch sử phát triển thạch quyển.

 

• Nghiên cứu những vấn đề về địa kỹ thuật.

 

• Hoàn thiện và phát triển các công nghệ và kỹ thuật, nâng cao hiệu quả nghiên cứu địa chất môi trường và thăm dò khoáng sản ở Việt Nam.

 

• Tổ chức triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, thực hiện chuyển giao các công nghệ tiên tiến và tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao hiệu quả nghiên cứu.

 

• Thông tin tư vấn, đào tạo cán bộ KH – CN trong các lĩnh vực liên quan.